>

Politica de Privacidad - Hípica catalana pel desenvolupament i cria del cavall espanyol.

Web en Catalan
Web escrita en Aleman
Web escrita en Español
Pagina escrita en Ingles
Vaya al Contenido

Politica de Privacidad


La present Política de Privacitat és aplicable a el tractament de dades personals per part de YEGUADA CAMPA LA SELVA S.L. (En endavant la "Empresa") dins de les seves webs, app i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital en què l'empresa tracti dades personals.
1.- Responsable de l'tractament de les dades:
YEGUADA CAMPA LA SELVA S.L, amb N.I.F. B17441544 i amb domicili a la carretera C63 km 13,600 17411 Vidreres i correu electrònic info@caballos-sb.com és el responsable de l'tractament de les dades facilitades, informem que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016 / 679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals.
2.- Legitimació de l'tractament de les dades:
La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut de l'usuari. Els usuaris mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part de l'prestador. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
Totes les dades sol·licitades a través del servei web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació de servei, en cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i el servei que el prestador li faciliti, siguin ajustats completament a les seves necessitats.
La base jurídica per al tractament de les dades en el Reglament Europeu 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell;
.- Art 6.1 a) l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;
.- Art 6.1 b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals;
.- Art 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el
responsable de l'tractament.

3.- Finalitat de l'Tractament:
La finalitat és mantenir una relació comercial amb l'usuari de les webs, app i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital de l'empresa. Per realitzar el tractament les operacions previstes són:
.- Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
.- Va enviar de comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials quan l'usuari hagi donat el seu consentiment.
.- En el cas d'aportar-nos les teves dades curriculars o enviar-nos el teu currículum, utilitzarem les teves dades per a la gestió de l'contacte i dels processos de selecció que portem a terme.

4.- Conservació de les dades:
Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu de mantenir la finalitat de el tractament. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la total destrucció dels mateixos. Les dades personals proporcionades per l'interessat es mantindran tot i sol·licitada la seva supressió per part d'ell mateix, limitant el seu tractament, únicament per al compliment d'obligacions legals i / o l'exercici o la defensa de reclamacions.
5.- Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades:
A l'usuari li assisteixen els drets de:
.- Dret d'Accés, article 15 de l'RGPD.
.- Dret de Rectificació, article 16 RGPD
.- Dret de supressió (Dret a l'Oblit), article 17 RGPD.
.- Dret a la Limitació de l'Tractament, article 18 RGPD.
.- Dret a la Portabilitat de les dades, article 20 RGPD
.- Dret d'oposició, article 21 RGPD.
Aquests drets són:
.- Saber si tractem les vostres dades o no.
.- Accedir a les dades personals teus que disposem.
.- A rectificar les teves dades que no siguin correctes.
.- Sol·licitar la supressió de les teves dades o retirar-nos el consentiment atorgat.
.- A sol·licitar la limitació de l'tractament de les teves dades, en el cas només es conservaran d'acord
  amb la normativa vigent.
.- Portabilitat de les teves dades, et seran facilitats en un format estructurat, d'ús comú. també
  podem enviar-los a el nou responsable que ens indiquis. Només és vàlid en determinats supòsits.

Igualment té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, www.agpd.es, si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Per exercir el seu dret l'usuari ha d'enviar fotocòpia de l'D.N.I. o passaport a:
YEGUADA CAMPA LA SELVA
Textos Legales
Textos Legales
Regreso al contenido