Politica de Privacidad - Hípica catalana pel desenvolupament i cria del cavall espanyol.

Vaya al Contenido

Politica de Privacidad


La present Política de Privacitat és aplicable a el tractament de dades personals per part de YEGUADA CAMPA LA SELVA S.L. (En endavant la "Empresa") dins de les seves webs, app i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital en què l'empresa tracti dades personals.
1.- Responsable de l'tractament de les dades:
YEGUADA CAMPA LA SELVA S.L, amb N.I.F. B17441544 i amb domicili a la carretera C63 km 13,600 17411 Vidreres i correu electrònic info@caballos-sb.com és el responsable de l'tractament de les dades facilitades, informem que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016 / 679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals.
2.- Legitimació de l'tractament de les dades:
La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut de l'usuari. Els usuaris mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part de l'prestador. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
Totes les dades sol·licitades a través del servei web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació de servei, en cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i el servei que el prestador li faciliti, siguin ajustats completament a les seves necessitats.
La base jurídica per al tractament de les dades en el Reglament Europeu 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell;
.- Art 6.1 a) l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;
.- Art 6.1 b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals;
.- Art 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el
responsable de l'tractament.

3.- Finalitat de l'Tractament:
La finalitat és mantenir una relació comercial amb l'usuari de les webs, app i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital de l'empresa. Per realitzar el tractament les operacions previstes són:
.- Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
.- Va enviar de comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials quan l'usuari hagi donat el seu consentiment.
.- En el cas d'aportar-nos les teves dades curriculars o enviar-nos el teu currículum, utilitzarem les teves dades per a la gestió de l'contacte i dels processos de selecció que portem a terme.

4.- Conservació de les dades:
Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu de mantenir la finalitat de el tractament. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la total destrucció dels mateixos. Les dades personals proporcionades per l'interessat es mantindran tot i sol·licitada la seva supressió per part d'ell mateix, limitant el seu tractament, únicament per al compliment d'obligacions legals i / o l'exercici o la defensa de reclamacions.
5.- Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades:
A l'usuari li assisteixen els drets de:
.- Dret d'Accés, article 15 de l'RGPD.
.- Dret de Rectificació, article 16 RGPD
.- Dret de supressió (Dret a l'Oblit), article 17 RGPD.
.- Dret a la Limitació de l'Tractament, article 18 RGPD.
.- Dret a la Portabilitat de les dades, article 20 RGPD
.- Dret d'oposició, article 21 RGPD.
Aquests drets són:
.- Saber si tractem les vostres dades o no.
.- Accedir a les dades personals teus que disposem.
.- A rectificar les teves dades que no siguin correctes.
.- Sol·licitar la supressió de les teves dades o retirar-nos el consentiment atorgat.
.- A sol·licitar la limitació de l'tractament de les teves dades, en el cas només es conservaran d'acord
  amb la normativa vigent.
.- Portabilitat de les teves dades, et seran facilitats en un format estructurat, d'ús comú. també
  podem enviar-los a el nou responsable que ens indiquis. Només és vàlid en determinats supòsits.

Igualment té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, www.agpd.es, si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Per exercir el seu dret l'usuari ha d'enviar fotocòpia de l'D.N.I. o passaport a:
YEGUADA CAMPA LA SELVA
Regreso al contenido